Илинденка Петрушева ВРЕМЕ НА ИГРИ И СОНИШТА – ПРЕЗЕМИ

 

ИЛИНДЕНКА ПЕТРУШЕВАВРЕМЕ НА ИГРИ И СОНИШТА(аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2011 година)Издавач: КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА За издавачот: м-р Мими Ѓоргоска-Илиевска Уредник: Петар Волнаровски Соработници:Милка Капсарова-Зоксиновска (индекс на автори) Александра Илиевска (превод на англиски) Сузана Смилеска (скенирање)Лектор: Сузана В. Спасовска Дизајн: Ладислав Цветковски Печати: „Софија“, Богданци Тираж: 500© Авторските права ги задржуваат авторот и издавачот Печатењето на оваа книга го овозможиja Министерството за култура на Република Македонија и Кино-сојузот на Македонија

288 стр. : илустр. ; 23 см

IЅВN 978-9989-643-58-3

Leave a comment