Редакција: Борис Ноневски, Дубравка Рубен

Превод на македонски: Жанета Станоевска, Чедо Цветановски

Превод на англиски: Весна Масловариќ

Кинотека на Макеедонија,Скопје, 1997

ISBN 9989-643-07-5

Leave a comment