Монографија „Манчевски“ ПРЕЗЕМИ

Манчевски

„Монографија Манчевски“ е повеќегодишниот комплексен, меѓународен и мултидисциплинарен публицистички проект,чиј водач, уредник и автор е МаринаКостова,  а се реализираше во периодот 2013-2018

Уредник
Марина Костова
Copyright © 2015 Bitsia Systems & Арс Ламина – Публикации
Издание на Bitsia Systems и Арс Ламина – Публикации
Скопје 2015

Превод од англиски јазик
Емили Сапунџија
Калина Јанева
Саше Тасев
Томе Силјаноски

Лектор
Ванѓа Димитрова

Дизајн
Матијас Хајпел

Техничко уредување
Арс Ламина

Фотографии на корица и црно-бели фотографии
Кико Де Луиџи

Печатено во
Бранко Гапо – Графичко производство, Скопје
Тираж: 900 примероци
Благодарност: Еда Старова, Виктор Стевковски, Горан Гулабовски, Михајло Мотески, Дејв Вилсон, Виктор
Фридман, Пол Хаусман, Вил Розентал, Џон Карлсруд, Андријана Ивановска, Тања Ќурчинска-Пепељугоска
Книгата е издадена со поддршка на Министерство за култура на Република Македонија.

 

 

 

Leave a comment