Во организација на Македонското студентско етнолошко друштво на 28 октомври (среда) ќе се одржи 6. ЕТНОФФ.

17 часот – ОТВАРАЊЕ НА НАСТАНОТ

17:15-17:35

Андреа Бордоли
„Удоле длабоко, угоре високо“ (Швајцарија/В. Британија, 18 мин., 2018)
Andrea Bordoli
“The Depth Beneath, The Height Above” (CH/UK, 18′, 2018)

17:35-18:30
Хади Мамуд
„Флокс“ (Египет, 45:12)
Hady Mahmoud
“Flox” (Cairo Higher Cinema Institute/Loop Films, 45:12)

18:30-19:00
Сара Васен
„Компонирајќи ја слободата“ (Палестина/Холандија, 31 мин., 2020)
Sarah Vasen
“Composing Freedom” (Palestine/Netherlands, 31 min., 2020)

19:00-19:15

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ЕТНОЛОГОТ КАКО ПИСАТЕЛ: ПИСАТЕЛОТ КАКО ЕТНОЛОГ“ (зборник студентска експериментална проза, поезија и стрип) произлезена од заедничка работилница помеѓу Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ и Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет при УКИМ.
PROMOTION OF THE BOOK “THE ETHNOLOGIST AS A WRITER: THE WRITER AS AN ETHNOLOGIST” (collection of student experimental prose, poetry and drawings) that is a result of a workshop organized by the Institute of Ethnology and Anthropology and the Department of Macedonian Literature and South-Slavic Literatures at the Philological Faculty, University St. Cyril and Methodius, Skopje.

19:15-19:30

Џулија Занинели
„Алтернатива“ (16:14)
Giulia Zaninelli
“Alternatif” (16:14)

19:30-19:50

Kjaра Каравзан
„Некаков вид врска“ (Италија/Велика Британија, 20:46)
Chiara Caravzan
“Some kind of bond” (Italy/GB, 20:46)

19:50-20:30
Давид Марино
„Таламанка“ (Шпанија, 22:42)
Davide Marino
“Talamanca” (Spain, 22:42)

 

20:30-21:00
Kристина Паскоска
„Етнографија на танцови приказни“
(Македонија, 24:32 мин.)
Kristina Paskoska
“Ethnography of Dance Stories”
(Macedonia, 24:32 min.)

 

21:00- 22:00

Филмови произлезени од првата Дигитална школа за автоетнографија организирана од Центарот за визуелна антропологија од Белград, Србија на тема Pan(dem)ic во тек на мај/јуни 2020
Thеse videos were created during the first Digital School of Autoethnography organizaed by the Center for visual anthropology from Belgrade, Serbia, with the subject pan(dem)ic, held durin May/June 2020.
Maja Сан-Ди Надри
„Да се постои или да се биде? “ (Франција/Србија, 16:28)
Maya San-Dee Nadri (France/Serbia, 16:28)
“Être eller Væren?”

Kaролина Ариас Ортиз
„Ние сме слики“ (7:54)
Carolina Arias Ortiz
“We are Images” (7:54)

Анаграција Градуато
„Заклучени соништа“ (8:48)
Annagrazia Graduato
“Locked Dreams” (8:48)

Васја Дулиа
„Истражување на врските“ (3:26)
Vasia Ntoulia
“Exploring connections” (3:26)

Рејчел Рангел
„Контролиранo паѓање“ (5:53)
Rachel Rangel
“Controlled Falling” (5:53)

Петер Шилаги: „(не) страв?!“ (11:33)
Peter Szilagyi: “(no) fear?!” (11:33)

Капацитет на салата – до 30 луѓе. Сите протоколи ќе бидат запазени. Во случај на промена на промена на правилата за одржување на јавни настани или целосна забрана на истите, фестивалот ќе биде префрлен онлајн.

Настанот е финансиски помогнат од Агенцијата за филм на РСМ и Градот Скопје.

Програмата во ПДФ формат можете да ја најдете тука: ETNOFF-A5-Program

Leave a comment