Преземи:

Кинотечен месечник 21

Скопје, 1980

Содржина:

ПОВОДИ

100-годишнината од раѓањето на Милтон Манаки
– Македонија во првите децении на нашиов век (Д-р Стојанов)
– Филмот ги прави првите чекори (И. Петрушева)
– Милтон Манаки (1880-1980) (П. Константинов)
– Cinematographe Манаки или компаративни одредувања на својствата на камерата-султан (Т. Османли)
– Пуштете го „детето“ да си игра ( Б. Куновски)
– Трајноста на документарното сведоштво (Ѓ. Василевски)
– Моето видување на филмските материјали на М. Манаки (К. Барџиева)
– Кога на Балканот проодеа сликите (Ц. Станоевски)
– Сеќавања, изјави, сведоштва
– Човекот со камера (К. Темков)
– Првата камера (Б. Зечевиќ)

 

Leave a comment