Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Рaзвојот и проникнувањето на балканските национални кинематографии во периодот од 1895 до 1945 година Автори и раководители на проектот: Д-р проф. Јадранка Владова, Борис ...
Кинематографиите на малите народи: резултати од меѓународниот симпозиум одржан во Скопје на 28 и 29 септември 1995

Кинематографиите на малите народи: резултати од меѓународниот симпозиум одржан во Скопје на 28 и 29 септември 1995

Редакција: Борис Ноневски, Дубравка Рубен Превод на македонски: Жанета Станоевска, Чедо Цветановски Превод на англиски: Весна Масловариќ Кинотека на Макеедонија,Скопје, 1997 ISBN 9989-643-07-5