МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ, книга прва – Години на генезата и времето на стилските преобразби

МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ, книга прва – Години на генезата и времето на стилските преобразби

Автор: Мирослав Чепинчиќ (Мiroslav Čepinčic) МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ – книга прва – Години на генезата и времето на стилските преобразби THE MACEDONIAN FEATURE FILM ...
Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Рaзвојот и проникнувањето на балканските национални кинематографии во периодот од 1895 до 1945 година Автори и раководители на проектот: Д-р проф. Јадранка Владова, Борис ...
  • 1
  • 2