Историјат

Кинотеката на Македонија е национален филмски архив формирана со Закон во 1974 година, која се занимава со прибирање, чување, заштита, обработка, истражување и презентирање филмови и филмски материјали од посебно уметничко, културно, научно, историско и друго значење, особено на националното филмско наследство. Покрај тоа, Кинотеката ги прибира и филмовите и филмските материјали кои се однесуваат за Македонија а се снимени од странски филмски сниматели, како и филмови од светската продукција.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на 25 март 1976 година, го именува Атанас-Ацо Петровски, филмски работник од Скопје, за прв директор на Кинотеката.

Во Кинотеката на Македонија постојат 3 оддели. Филмски архив или Оддел за заштита, чување и обработка на филмови и филмски материјали, потоа Оддел за документација, составен од Одделение за пишувана документација, Фототека и Библиотека, како и Одделот за јавна, истражувачка, и издавачка дејност.

Кинотеката на Македонија располага со фонд од над 16.000 филмски копии,  82.000 парчиња пропаганден материјал, фотографии и плакати, како и повеќе од 200 метри должни пишувани документи. Во состав на Кинотеката е и специјализираната библиотека со повеќе од 4.500 книги и списанија за историјата и теоријата на филмот и околу 35.500 прес-клипинзи. Кинотеката располага и со музејска колекција на стари кинематографски артефакти.

Кинотеката на Македонија во 2005 година се пресели во нови простории (во зградата на библиотеката „Другарче“ каде располага со киносала и депоа за чување на националната кинематографија, изградени по најсовремени стандарди за чување на аудиовизуелното наследство), а истовремено располага и со комплексот Хавзи-пашини конаци, во с. Бардовци, за чување на филмови и филмски материјали од странска продукција и дел од архивската граѓа.

Во текот на своето над 40-годишно работење, Кинотеката постојано се грижеше за целото аудио-визуелно наследство преку спроведување на бројни значајни проекти за заштита и реставрација на македонската филмска продукција. Исто така, Кинотеката е иницијатор и повеќегодишен организатор на ИФФК „Браќа Манаки“ во Битола; Кинотеката е издавач на списанието „Кинопис“, како и на околу 40 значајни филмолошки изданија (книги, каталози и брошури); Кинотеката е издавач на ЦД-РОМ-от „Векот на филмот во Македонија“, а го менаџира кинотечниот и филмски веб-сајт „Македонски информациски филмски центар“ (http://www.maccinema.com), каде се презентирани сите значајни информации за македонската кинематографија; Кинотеката континуирано се грижи за развојот на филмската култура кај нас преку редовната кинотечна филмска програма во Скопје, но и со гостувања низ Републиката; Кинотеката е организатор и на повеќе значајни меѓународни научни симпозиуми.

Kинoтеката е членка на Меѓународната федерација на филмски архиви (FIAF) и на Асоцијацијата на европски кинотеки (АСЕ).

Благодарение на статусот што Кинотека го има на меѓународно ниво, во 2014 година беше организатор и домаќин на јубилејниот 70-ти Конгрес на ФИАФ, кој се одржа во Скопје со учество на 200 делегати од целиот свет.