Вработени

Станишиќ Бојан – Директор, тел. 075/343–291, email: bojans@maccinema.com и bojan.stanisik@gmail.com

Одделение за прибирање, заштита, обработка, чување на аудиовизуелни дела и придружна филмска документација (пишувана и фотографска документација и музејски експонати):

1. Игор Старделов – Раководител на одделение за прибирање, заштита, обработка, чување на аудиовизуелни дела и придружна филмска документација (пишувана и фотографска документација и музејски експонати), тел. 078/460-201, email: igors@maccinema.com
2. Атанас Чупоски – Филмолог советник – филмски архив, email: atanasc@maccinema.com
3. Сунчица Веселиновска – Виш филмолог – филмски архив, suncicav@maccinema.com
4. Арсим Лесковица – Филмолог – филмски архив, email: cimi_160@hotmail.com
5. Александар Трајковски – Филмолог – филмски архив, aleksandart@maccinema.com
6. Миранда Ала Речи – Филмолог – филмски архив, mirandareci@gmail.com
7. Лидија Кироска – Филмолог – соработник за филмска дејност од областа на духовното наследство, email: lidija.trpkovska@yahoo.com
8. Лидија Христова – Филмолог – соработник за филмска дејност од областа на духовното наследство, email: lidija.stanoevska@gmail.com
9. Киро Велков – Филмски техничар – филмски архив, email: kirov@maccinema.com
10. Светлана Блажеска – Филмски техничар – филмски архив, email: svetlanab@maccinema.com
11. Зоран Трендафиловиќ – Филмски техничар – филмски архив, email: lamatrendo@gmail.com
12. Седат Јусуфовиќ – Документатор техничар – пишувана документација, тел: 078/460–205; email: sedatj@maccinema.com
13.Силвана Јовановска- Документатр техничар – фототека, email: silvanaj@maccinema.com
14. Милка Капсарова Зоксимовска – Документатор техничар – музеј email: milkakapsarova@gmail.com
15. Петранка Митровска – Документатор техничар – музеј, email: petrankakinoteka@gmail.com

Одделение за истражувачка, издавачка, јавна, меѓународна дејност, библиотечна дејност и филмска програма:

16. Петар Волнаровски – Раководител на одделение за истражувачка, издавачка, јавна, меѓународна дејност, библиотечна дејност и филмска програма. тел.078/460–204, email: petarvolnarovski@yahoo.com ; petarv@maccinema.com
17. Александра Младеновиќ -Филмолог – филмска програма, aleksandram@maccinema.com
18. Муезин Мифтари Филмолог – филмска програма, mujomiftari@gmail.com
19. Дамјана Патчева – Филмолог – филмска програма тел: 078/398 – 085 ; email: damjanai@maccinema.com
20. Емил Костовски – Филмолог – меѓународна и јавна дејност, email: kostovskiemil@hotmail.com
21. Александар Василевски – Филмолог – меѓународна и јавна дејност email: aleksandarv@maccinema.com
22. Бојан Станишиќ – Филмолог – меѓународна и јавна дејност тел. 075/343–291, email: bojans@maccinema.com и bojan.stanisik@gmail.com
23. Бошко Грујоски – Библиотекар, email: bosko.grujoski@gmail.com
24. Тихомир Кашмицовски-Филмски техничар–филмска програма, email: tihokash82@gmail.com
25. Миле Миленковски – Филмски техничар – филмска програма, email: miksa.mile@gmail.com
26. Верица Стојановска-Документатор техничар, email: vericas@maccinema.com
27. Сузана Смилевска – Библиотекарси помошник, email: suzanas@maccinema.com

Одделение за административно, правни работи, човечки ресурси и материјално финансиско работење:

28. Деница Тодоровска – Советник за административни, општи и правни работи тел.075/451-424, email: denicat@maccinema.com
29. Фјола Зеќири Идризи – Соработник за човечки ресурси тел. 070/429-374, email: fjollaz@maccinema.com
30. Снежана Вељановска – Самостоен референт – сметководител, тел: 078/228–421, email: snezanav@maccinema.com
31. Виолета Петрушевска – Билетопродавач, email: vikitemjanuska@yahoo.com
32. Соња Неделковска – Билетопродавач
33. Пане Ангеловски – Работник за обезбедување
34. Марин Ингилиски – Работник за обезбедување
35. Јовче Неделковски – Работник за обезбедување
36. Зоран Трпевски – Работник за обезбедување
37. Гордана Трајковска – Домаќин
38. Жаклина Милошевска – Домаќин
39. Боро Симеонов – Друг НКВ за одржување на објекти
40. Бети Златановска – Друг работник за одржување на објекти, тел: 075/305–863, email: zlatanovska.beti@hotmail.com

Презми: Вработени