Вработени

Преглед на вработени во НУ Кинотека на Македонија и работни места на кои се распоредени, согласно Правилник за систематизација на работни места, бр.01-201/1 од 29.02.2016 година

Владимир Ангелов –  директор

 1. Игор Старделов, раководител  на одд. за  прибирање, заштита, обработка и чување на аудиовизуелни дела
 2. Петар Волнаровски, раководител на оддел. за истражување, издавачка, библиотечна и меѓународна дејност
 3. Деница Тодоровска, Советник за адм. општи и правни работи
 4. Атанас Чупоски, виш филмолог 
 5. Арсим Лесковица, филмолог                                                                            
 6. Сунчица Веселиновска, филмолог
 7. Александар Трајковски, филмолог
 8. Александра Младеновиќ, филмолог
 9. Александар Василевски, филмолог
 10. Дамјана Ивановска, филмолог
 11. Бошко Грујоски, библиотекар
 12. Киро Велков, филмски техничар
 13. Драган Спасовски, филмски техничар
 14. Тихомир Кашмицовски, филмски техничар
 15. Зоран Трендафиловиќ, филмски техничар
 16. Миле Миленковски, филмски техничар
 17. Светлана Блажеска, филмски техничар
 18. Седат Јусуфовиќ, документатор техничар
 19. Петранка Митровска, документатор техничар
 20. Верица Стојановска, документатор техничар
 21. Силвана Јовановска, документатор техничар
 22. Милка  Капсарова-Зоксимовска, документатор техничар
 23. Сузана Смилеска, библиотекарски помошник
 24. Снежана Вељановска, самостоен референт-сметководител
 25. Виолета Петрушевска, билетопродавач
 26. Соња Неделковска, билетопродавач
 27. Марин Ингилиски, работник за обезбедување
 28. Зоран Трпевски, работник за обезбедување
 29. Пане Ангеловски, работник за обезбедување
 30. Јовче Неделковски, работник за обезбедување
 31. Живко Тапчановски, возач
 32. Жаклина Милошевска, хигиеничар
 33. Гордана Трајковска, хигиеничар
 34. Бети Златановска, друг работник за одржување на објекти
 35. Боро Симеонов, друг НКВ работник за одржување на објекти