ЗАВРШНА СМЕТКА

 

Годишната завршна сметка за 2018 можете да ја симнете овде: Godisna smetka 2018 – 603

Годишната завршна сметка за 2018 можете да ја симнете овде: Godisna smetka 2018 – 787

 

Годишната завршна сметка за 2019 можете да ја симнете овде: Буџетска сметка – 603

Годишната завршна сметка за 2020 можете да ја симнете овде: Годишната завршна сметка за 2020

 

Сметка од самофинансирачка активност 787

Донаторска и спонзорска сметка која нема деловна активност 78510