ЗАВРШНА СМЕТКА

 

Годишната завршна сметка за 2018 можете да ја симнете овде: Godisna smetka 2018 – 603

Годишната завршна сметка за 2018 можете да ја симнете овде: Godisna smetka 2018 – 787

 

Годишната завршна сметка за 2019 можете да ја симнете овде: Буџетска сметка – 603

 

Годишната завршна сметка за 2020 можете да ја симнете овде: Годишната завршна сметка за 2020

Извештај за работата на Кинотеката на Република Северна Македонија за 2020 година: Извештај за 2020

 

Извештај за работата на Кинотеката на Македонија во периодот јануари – јуни 2021 година: Извештај јануари – јуни 2021

Годишната завршна сметка за 2021 можете да ја симнете овде: Годишната завршна сметка за 2021

 

ИЗВЕШТАЈ за работата на Кинотека на Република Северна Македонија во 2021 година: ИЗВЕШТАЈ за работата на Кинотека на Република Северна Македонија во 2021 година

Сметка од самофинансирачка активност 787

Донаторска и спонзорска сметка која нема деловна активност 78510

 

Годишната завршна сметка за 2022 можете да ја симнете овде: Завршна сметка за 2022