КАТАЛОГ НА

НАЦИОНАЛНИОТ ФИЛМСКИ ФОНД

1905 -2000

CIP –  Каталогизација во публикација

Народна универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“

Скопје
791.43(497.7) (06.064)
КАТАЛОГ на националниот филмски фонд: 1905-2000/ [гo
подготвија Павлина Пановска… и др.]. – Скопје: Кинотека на Македонија, 2001. – 324 стр. ; 23 см
Регистри:
ISBN 9989-643-11-3
1. Пановска, Павлина
a) Филмови – Македонија – Каталози
COBISS-ID 0

Преземете го: КАТАЛОГ НА НАЦИОНАЛНИОТ ФИЛМСКИ ФОНД 1905-2000