Преземи: КИНОПИС БР.11

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

-Васил Тоциновски: Сценаристичките обиди на Михаил Сматракалев

ТЕОРИЈА

-Елизабета Шелева: Проблемските рамништа на релацијата на книжевност-филм

ПОВОДИ

30 години од смрта на Милтон Манаки

-Игор Старделов: Од историја на секојдневјето до документи за историјата.

ИСТРАЖУВАЊА

-Ѕвонко Ѓокиќ: Его во креативен процес

РЕФЛЕКСИИ

-Тамара Буштреска: Три приказни за маските

ФИЛМОТ И МУЗИКАТА

-Мајкл Најман: Филмската музика има своја чудна логика, а тоа е логиката на филмскиот творец

ТЕЛЕВИЗИЈА -ВИДЕО

-Благоја Куновски: Домашни видео и ТВ дострели (за „Кокино“ и „Subway“)

ФОТОГРАФИЈА


-Роберт Јанкулоски:
Дел од предвоената аматерска фотографија во Прилеп

IN MEMORIAM

 

Душан Стојановиќ (1927 – 1994)

-Мирослав Чепинчиќ– Унапредувањето на знаењето за филмот

Душан Стојановиќ: Полигон на новиот израз

 

ФИЛМСКИ МЕРИДИЈАНИ

-Мирон Черненко: Записи од времето сегашно (руската кинематографија денес

ФЕСТИВАЛИ

-Благоја Куновски: Животот е Pulp (Kан  ’94)

ФИЛМОВИ

За филмот „Сонот на Аризона “ на Емир Кустурица

-Сунчица Уневска: Посегнување по вечноста

-Благоја Куновски: Во животниот аквариум на неостварените сништа

ХРОНИКА

-Дубравка Рубен: Ретроспектива на македонскиот филм во Букурешт

ФЕСТИВАЛСКО ДОСИЕ

Семинар за филмската камера „Браќа Манаки“, Битола’ 93)

 

Leave a comment