КИНОПИС БР. 25 ПРЕЗЕМИ

 

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА

Прилози за историјата на филмот во Македонија
-Миодраг Арсовски Болто: Куде тумбу и четири бандере (старите кинаво Куманово)
-Костадин Костов: _Титаник” во струмичките села (за патувачкото кинона Јордан Енчев)
-Илинденка Петрушева: Подвижното кино на Министерството запросвета (1944 – 1950)

ТЕОРИЈА
-Роберт Алаѓозовски: Постмодернизмот во македонскиот филм

ПОВОДИ – Денови на бугарскиот филм во Македонија
-Мирослав Чепинчиќ: Кон блиските кинематографски простори(белешки за бугарскиот филм
-Владимир Љ. Ангелов: Интервју со Рангел В’лчанов
-Петар Волнаровски: Интервјуа со Елдора Трајкова и Стојан Дуков

ФИЛМОТ ВО БАЛКАНСКИОТ КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
-Дејан Косановиќ: Преглед на развојот на кинематографските дејностиво Босна и Херцеговина (1897 – 1945), прв дел

ВО ФОКУСОТ НА ФИЛМСКАТА КРИТИКА
“Прашина” втор пат
-Георги Василевски: Лажни победи на раскажувањето
-Жарко Кујунџиски: Трилогија постои, третиот филм с# уште не секажал (разговор со Милчо Манчевски)

ДОСИЕ
-Мато Кукуљица: Новите електронски технологии – помош приреставрирањето на филмските материјали (втор дел)

ИСТРАЖУВАЊА
-Ристо Ставревски: Дракула – историја, филм, мит (втор дел)
-Живко Андревски: Во духот на светската практика (за насловите намакедонските играни филмови)

ЕСЕЈ
-Трајче Кацаров: Ниски вистини (автобиографската книга наКончаловски _Ниски вистини” како повод)

ИН МЕМОРИАМ
-Илинденка Петрушева: Вјекослав Мајцен (1941-2001)

ФЕСТИВАЛИ
-Сузана Тодоровска-Павлоска: Фестивал за почит и инспирација (за 5.Скопски филмски фестивал)
-Благоја Куновски: Фестивалски триптих (за филмските фестивали воЛондон, Солотурн и Берлин)

НОВИ КНИГИ
-Петар Волнаровски: Кругот на филмската слика (кон книгата Orbis Pictus на Горан Тренчовски)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 25 е  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment