КИНОПИС БР. 5 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во Македонија)

-Слободан Беличански: Киноприкажувачката дејност во Прилеп меѓу двете светски војни

ПОРТРЕТ

Илија Милчин

-Павлина Пановска: Живото посветен на убавиот збор

-Георги Василевски: Вибрациите на сомнежот во актерската игра (Илија Милчин и неговите филмски ролји)

ТЕОРИЈА

Жан Бодријар за филмот

-Жан Бодријар: Историјата како ретро -сценарио

ДОСИЕ

-Асан Ердован: Прилог кон проблематиката на видеото во нормативната регулатива

ФИЛМОТ И ИНФОРМАТИКАТА

-Игор Старделов: БАЗАФИЛМ или структуралната и содржинската поставеност на специјализираниот систем за филмски, кинотечни и видео информации

ФИЛМОВИ

-Весна Масловариќ: Хазардерски игри (за филмот„Хавана“ на Сидни Полак)

-Оливер Секуловски: Два Џека (за филмот„Два Џека“ на Џек Николсон)

НОВИ ИЗДАНИЈА

-Владимир Величковски: Потфат од капитално значење (за „Филмската енциклопедија“II)

-Бране Стефановски: Непредвидливи медиуми (за книгата„Непослушен медиум“)

ФОТОГРАФИЈА

Денови на југословенската фотографија – Струмица 91

-14.куп на југословенската фотографија

-15. југословенска изложба на дијапозитиви во боја

17.југословенска младинска изложба на фотографии

Leave a comment