ПРЕЗЕМИ: КИНОПИС БР.61

СОДРЖИНА:

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА / MACEDONIAN FILM STAGE

 

м-р Дамјана Патчева: ЖЕНСКИ ПОГЛЕД КОН РАНАТА АДОЛЕСЦЕНТОСТ ВО СУРОВОСТА НА ВИРТУЕЛНАТА РЕАЛНОСТ (осврт кон филмот СЕСТРИ на Дина Дума, Лист
продукција, Македонија, 2021) / Damjana Patcheva, МА: FEMININE VIEW ON THE EARLY ADOLESCENCE WITHIN THE CRUEL VIRTUAL REALITY (on the feature film
SISTERS, Dina Duma, List Production, Macedonia, 2021)

д-р Атанас Чупоски: ДО КРАЈ ВЕРНИ НА МЛАДЕШКАТА ЉУБОВ – ФИЛМОТ (беседа по повод доделувањето на признанието „Златен објектив“ за особен придонес во македонската кинематографија за 2022 година – на Олгица Луковска-Дончиќ и Благоја Куновски-Доре) / Atanas Chuposki, Ph.D: FAITHFUL TO THE END TO THEIR YOUTHFUL LOVE – THE FILM (solemn speech on the occasion of awarding the prize “Golden Lens” for extraordinary contribution within the Macedonian cinematography, 2022 – to Olgica Lukovska-Doncic and Blagoja Kunovski-Dore)

Татјана Алексиќ: ПАТУВАЊАТА НЕМААТ КРАЈ, ОСОБЕНО ВИЗУЕЛНИТЕ (беседа по повод премиерата на краткиот игран филм ЕКО-СКОП на Коле Манев – во Кинотеката
на Македонија, април, 2022) / Tatjana Aleksic: THE JOURNEYS ARE ENDLESS, ESPECIALLY THE VISUAL ONES (solemn speech on the occasion of the premiere of the short feature film ECO-SCOPE by Kole Manev – at the Cinematheque of Macedonia, April, 2022)

 

Лидија Кировска: ПОД МОТОТО „РЕАЛНОСТА НЕ Е ДОВОЛНА“ – ВО БИТОЛА СЕ ОДРЖА 43. ИЗДАНИЕ НА ИФФК „БРАЌА МАНАКИ“ (кон 43. издание на ИФФК „Браќа
Манаки“, Битола, 2022) / Lidija Kirovska: UNDER THE MOTO “REALITY ISN’T ENOUGH” – THE 43. EDITION OF ICFF “MANAKI BROTHERS” HAPPENED IN BITOLA (on the 43.
Edition of ICFF “Manaki Brothers”, Bitola, 2022)

Тони Димков: ЛУПЕЊЕТО ИДЕИ ОТВОРИ НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ (кон 13. издание на Фестивалот на креативен документарен филм „МакеДокс“, август, 2022) / Toni Dimkov:
PEELING THE IDEAS OPENED NEW PERSPECTIVES (on the 13. Edition of the Creative Documentary Film Festival “MakeDox”, August, 2020)

м-р Александар Трајковски: РЕВИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ВО СЛОВЕНИЈА (кон „Ревијата на македонскиот филм во Словенија“ – Љубљана, септември 2022) / Aleksandar Trajkovski, МА: REVIEW OF THE MACEDONIAN FILM IN SLOVENIA (on the “Review of the Macedonian Film in Slovenia” – Ljubljana, September, 2022)

АНАЛИЗИ / ANALYSES

д-р Атанас Чупоски: АНТЕ ПОПОВСКИ И „ЗЛАТНАТА ДОБА“ НА „ВАРДАР ФИЛМ“ / Atanas Chuposki, Ph.D: ANTE POPOVSKI AND “THE GOLDEN ERA” OF “VARDAR FILM”

 

Златко Ѓелевски: „КАМИНГ-ОФ-ЕЈЏ“ ЕЛЕМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ (1952-2022) / Zlatko Gjeleski: “COMING OF AGE” ELEMENTS IN THE MACEDONIAN FILM (1952-2022)

 

РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS

 

м-р Елизабета Конеска: ТИВКОТО И НЕОДМИНЛИВО СПУШТАЊЕ НА НОЌТА (кон документарниот филм А СЕГА СЕ СПУШТА НОЌТА на Маја Новаковиќ, Босна и Херцеговина, 2019) / Elizabeta Koneska, МА: THE SILENT AND IMMINENT DESCENT OF THE NIGHT (on the documentary THEN COMES THE EVENING, Maja Novaković, Bosnia and Herzegovina, 2019)

 

Елена Копртла: ЗАРОБЕНА ВО ТРАДИЦИЈАТА И НА МАРГИНИТЕ НА УРБАНИОТ ПЕЈЗАЖ (кон филмот ТЕРЕЗА 37 на Данило Шербеџија, Хрватска, 2020) / Elena Koprtla:
TRAPPED IN TRADITION AND ON THE MARGINS OF THE URBAN LANDSCAPE (on the feature film TEREZA 37, Croatia, 2020)

 

ФЕСТИВАЛИ НА СТАРИ ФИЛМОВИ / OLD FILMS FESTIVALS

 

д-р Атанас Чупоски: 36. ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА НОВОРЕСТАВРИРАНИ ФИЛМОВИ ВО БОЛОЊА (кон 36. Фестивал на новореставрирани филмови во Болоња
/Il Cinema ritrovato/ – јуни-јули, 2022) / Atanas Chuposki, Ph.D: 36. EDITION OF THE FESTIVAL OF NEWLY RESTORED FILMS IN BOLOGNA (toward the 36. Festival of Newly
Restored Films in Bologna /Il Cinema ritrovato/ – June-July, 2022)

Стојан Синадинов: КАЖУВАЈ БЕЗ ЗБОРОВИ, БИДИ СОВРЕМЕН ВО СИТЕ ВРЕМИЊА (кон второто издание на Фестивалот на нем и класичен филм – во организација на
Кинотеката на Македонија, август-септември, 2022) / Stojan Sinadinov: SAY WITHOUT WORDS, BE MODERN AT ALL TIMES (on the Second Edition of the SILENT AND CLASSIC FILMS’ FESTIVAL, August-September, 2022)

ОГЛЕДИ / INTROSPECTIONS

проф. д-р Владимир Величковски: ТВОРЕШТВО И СООБРАЗУВАЊА: СВЕТ НА МАТЕРИЈАЛИЗИРАНА ИЛУЗИЈА (за хиперреализмот на Жарко Башески) / Prof. Vladimir
Velichkovski, Ph.D: CREATION AND CONSIDERATIONS: A WORLD OF MATERIALIZED ILLUSION (on the hyperrealism of Zharko Basheski)