Преземи: Кинотечен месечник бр. 10
Скопје, 1978

СОДРЖИНА

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Прилози за филмот „Волчја ноќ“ – низ страниците на македонскиот печат од 1955 година

ПОВОДИ
Изложби на цртежи на С. М. Ејзенштејн
-Kон изложбата на цртежи и скици на С. М. Ејзенштејн
-Актуелноста на Ејзенштејновото дело
-Автограм
-Уште едно размислување за филмовите на Ејзенштејн
-Сергеј Ејзенштејн за своите цртежи за филмот „Иван Грозниот“
-Искажувања на С.М. Ејзенштејн
-Под туѓо небо

XII кинотечен циклус „Големите комичари на екранот“
-Додека владееше комедијата
-Смеата како извор и облик на отпорот
-Глоси за Чаплин
-Податоци и филмографии

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment