Преземи: Кинотечен месечник бр.11
Скопје, 1978

СОДРЖИНА:

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ

-Од средбата со Пане Напески од Прилеп
-Прилози од Прилеп и Битола

ПОВОДИ

XIII кинотечен циклус посветен на Хауард Хокс

-Од приказна до значење
-Хокс и неговиот свет
-Хауард Хокс – филм без граници
-Хоксовите жанровски „играрии“
-Каде погреши ловецот
-Робин Вуд за „Рио Браво“ (превод)
-Питер Богдановиќ за Хокс (превод)
-Хауард Хокс – за себе, за својата работа, за своите филмови (превод)
-Податоци и филмографија

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-Жан Лик Годар: Долу кусометражниот филм

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment