Преземи: Кинотечен месечник бр. 12
Скопје, 1978

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ

ПОВОДИ

СПЕЦИЈАЛНА КИНОТЕЧНА ПРОГРАМА – ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
ФИЛМ-СВЕДОШТВО
ТРАЈНОСТА НА ФИЛМСКИОТ ДОКУМЕНТ, Потрагата по извесноста на фактите
ДОКУМЕНТАРИСТИЧКИ ПАРАЛЕЛИ
Кроки физиономија – Вицко Распор
ДОКУМЕНТАРИСТОТ И ДОКУМЕНТАРНИОТ ФИЛМ – Мето Петровски
ЛИМИЕР ИЛИ МЕЛИЕ (Антиподите во филмот и филмската историја) – Томислав Османли
ДЗИГА ВЕРТОВ – превод и адаптација Илија Пенушлиски
АНДРЕ БАЗЕН – превод Илинденка Петрушева
ИН МЕМОРИЈАМ – Слободан Петровиќ
ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ – НОЕЛ БИРШ- СИЖЕА НА ФИКЦИЈАТА (Од книгата „Пракса на филмот“) – превод Дубравка Рубен

ЗИГФРИД КРАКАУЕР -(од книгата „Природа на филмот “ -II дел) – Превод: Дубравка Рубен – Илинденка Петрушева

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment