Преземи: Кинотечен месечник бр. 13
Скопје, 1978

СОДРЖИНА

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Сеќавања на Михаил Пема од Битола
-Прилози за развојот на аматерскиот филм во Македонија

ПОВОДИ
XV кинотечен циклус „Псевдо-историски спектакли
-Стилски одредби на жанрот
-Авторството како надминување на жанровските конвенции
-Прво историската вистина – потоа спектакл
-Спектаклот и политичкото
-Филмски спектакли или комерцијален филм
-Сесил де Мил – помеѓу сеќавањето и зборавот
-Филмографии и податоци

Жорж Мелиес
-Уводник
-Мадлен Малтет – Мелиес за својот дедо

Жорж Мелиес
-Жорж Мелиес: „Кинематографски снимки“ (превод)

XIV кинотечен циклус: Хемфри Богарт
-Андре Базен: „Смртта на Хемфри Богарт“ (превод)
-Филмографија и податоци

Документарен филм
-Лимијер или Мелиес? (продолжение)

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment