Преземи: Кинотечен месечник бр. 14
Скопје, 1979

СОДРЖИНА

ТЕМАТСКИ БЛОК
ЗА И ОКОЛУ ФИЛМСКОТО СЦЕНАРИО
-Вредноста на сценариото
-Варијации на тема сценарио
-Четири одломки од размислувањата на тема: „Литературата и филмот“
-Развој на драмските структури на филмот
-Режисерската транспозиција на сценариото
-Проблеми на сценариото во нашето производство (превод)
-Од филмска сценаристичка литература фрагменти од „Третиот човек“

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-За сценариото (превод)

ПОВОДИ
Ин мемроијам
-Радош Новаковиќ
-Нешто за односот на филмот кон другите уметности

Денови на кинескиот филм
-Податоци и информација
-Авантурите на една камера

XVI кинотечен циклус „Портрет на Макр Донској“
-Пофално слово за Марк Донској
-податоци и филмографија

За документарниот филм (продолжение од бр.12)
-Филм – сведоштво Тековите на долгометражниот документарец од класичниот кон новиот

За псевдо-историскиот спектакл (продолжение од бр.13)
-Стилските одредби на жанрот

Семиологијата и филмот
-По повод книгата на Кристијан Мец „Огледи за значењето на филмот“

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment