Преземи: Кинотечен месечник бр. 16
Скопје, 1979

СОДРЖИНА

ПОВОДИ

Денови на филмската камера „Милтон Манаки“ реферати:
-Творечката улога на камерата
-Креативните можност на филмската камера
-Филмските сниматели во југословенскиот филм
-Камерата на македонскиот филм

други прилози:
-Поздравен збор на Александар Ѓурчинов
-Рекоа за деновите на филмската камера „Милтон Манаки“
-Деновите на филмската камера „Милтон Манаки“ во југословенскиот печат
-Скица за творечкиот портрет на филмскиот снимател Киро Билбиловски
-По повод 50-годишнината од активната снимателска работа на Михаило Ал. Поповиќ

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Филмографија на македонски документарен и краткометражен филм (продолжение)

Leave a comment