Преземи: Кинотечен месечник бр.19-20
Скопје, 1980

СОДРЖИНА

ПОВОДИ
XX кинотечен циклус „НОБ во југословенскиот филм“
-Жанровски класификации на филмовите со тематика од НОБ (М. Чепинчиќ)
-Податоци за циклусот

XXI кинотечен циклус „Филмското творештво во Латинска Америка
-Неизвесната граница меѓу животот и смртта (Ѓ. Василевски)
-Филмското творештво во Латинска Америка (И. Петрушева)
-Латинскоамериканскиот филм – совест на еден континент (Б. Куновски)
-Разговор со Емилио Фернандес (Б. Р. Неварес – превод)
-Мрежа (А. Базен – превод)
-Првиот јуриш со Мачети (В. Погачиќ – превод)
-Политика, злато, јакаранда, герила, зборови, самоубиство (Ж. К. Бернаред – превод)
-Бразилскиот филм од 1963 до 1975 (П.А. Паранагуа – превод)
-Унидад популар и неговиот филм (Хибнер- Рекабарена- превод)
-Податоци и филмографии

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Кинематографијата во Македонија до 1918г. (Д. Косановиќ – продолжение)

ЕСЕЈ
-Филмскиот гледач (М. Дифрен – превод)
-Филмот во служба на омасовувањето на вредностите (Ѓ. Василевски)

Leave a comment