Преземи: Кинотечен месечник бр. 21
Скопје, 1980

СОДРЖИНА
ПОВОДИ

100-годишнината од раѓањето на Милтон Манаки
-Македонија во првите децении (Д-р П. Стојанов)
-Филмот ги прави првите чекори (И. Петрушева)
-Милтон Манаки (1880-1980) (П. Константинов)
-Cinematographe Манаки или компаративни одредувања на својствата на камерата-султан (Т. Османли)
-Пуштете го „детето“ да си игра (Б. Куновски)
-Трајноста на документарното сведоштва (Ѓ. Василевски)
-Моето видување на филмските материјали на М. Манаки (К. Барџиева)
-Кога на Балканот проодеа сликите (Ц. Станоевски)
-Сеќавања, изјави, сведоштва
-Човекот со камера (К. Темков)
-Првата камера (Б.Зечевиќ)

Leave a comment