Преземи: Кинотечен месечник бр. 23
Скопје, 1981

СОДРЖИНА
АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
Скици за историјата на македонската филмска критика
-Мирослав Чепинчиќ: Македонска филмска критика, прв дел
-Избор текстови: Само варијации (С. Јаневски), Пет импресии за домашниот филм „Далеку е сонцето“ (С. Маркус), „Три Ани“ (А.Алексиев), Филмот и литературата (Т. Момировски), Педагошка поема (Б. Заревски)

СТАРИТЕ КИНА ВО МАКЕДОНИЈА
-Оснвовање на киното на браќа Манаки (Павле Константинов)

ПОВОДИ
Кинотечна програма 1980-81
-Мирослав Чепинчиќ: Судбини на минување
-Децата на Рајот (Р. Сремец), превод
-Благоја Куновски: Портрет на Ален Рене
-Жан Габен и неговата судбина (А. Базен), превод
-Томислав Куркулец: „Авантура“ на Антониони
-Ѓорѓи Василевски: Поетскиот ониризам на оживување на сенките
-Богдан Калафатовиќ: Надвор од возниот ред

ОТВОРЕН ФИЛМСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
-Ѓорѓи Василевски: Неколку напомени
-Надежда Пијаде: Кон филмот „Џеремаја Џонсон“

ИН МЕМОРИЈАМ
-Елегичниот поздрав на поетот во филмот -Рене Клер (Ѓ. Василевски)

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
-Пишување на филмот како дидактичка авантура (М. Чепинчиќ)

Leave a comment