Преземи: Кинотечен месечник бр. 4
април, Скопје 1977

Содржина:
– VI кинотечен циклус „Музички филм“ – 29-11 април 1977
– Филмска трибина „Музички филм“ – домаќин: Томислав Зографски
– V кинотечен циклус „Француски филмски реализам“
– Жак Фејдер – Георги Василевски
– Жан Реноар – Илија Пенушлиски
– Карнеовиот црно-поетски реализам – Стево Црвенковски
– Архив на македонскиот филм
– Слободан Мицковиќ – Манаки снима – Од животот на Милтон Манаки (1880-1964), првиот филмски снимател на Балканот
– Филмска теорија
– Ѓерѓ Лукач: Размислувања за една естетика на киното
– Од домашниот и странскиот печат
– Кинотечни вести

Leave a comment