Преземи: Кинотечен месечник бр. 6
јуни, Скопје 1977

Содржина:

ЈУБИЛЕЈ
– Тито во филмот и за филмот
– Филмографија: Македонски документарни филмови за Тито

VIII КИНОТЕЧЕН ЦИКЛУС
-Уводен текст кон циклусот „Мајсторијата на вестернот“

VII КИНОТЕЧЕН ЦИКЛУС „СОЦИЈАЛНАТА ДРАМА ВО ФИЛМОТ“
рецензии за филмовите:
– Пат во живот
– Изгубена младост
– Улицата на срамот
– Виридијана
– Црниот Петре
– Ѕвездите гледаат од небото

ПОВОДИ
-Тези за социјалниот филм
-Буњуел за неореализмот (превод)

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Разговор со Благоја Дрнков
– Прв наш филмски репортер (од животот и работата на Милтон Манаки)

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-Од дваесетите кон триесетите години
-Ејхенбаум: Проблеми на филмската стилистика (превод)
-Арнхајм: Механичко и репродуцирано движење (превод)

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment