Преземи: Кинотечен месечник бр. 7
Скопје, октомври 1977

Содржина:

ЈУБИЛЕЈ
-Тито во делата на македонскиот документаристи

IX КИНОТЕЧЕН ЦИКЛУС „ШЕКСПИР НА ФИЛМ“
-Шекспир и филмот
-Филмографија на екранизирани Шекспирови дела

VIII КИНОТЕЧЕН ЦИКЛУС „МАЈСТОРИЈАТА НА ВЕСТЕРНОТ“
рецензии за филмовите
-Законот на Дивиот Запад
-Чеен
-Жолто небо
-Трагачи
-Леворакиот револверист

ПОВОДИ
-За Пекинпо и „Истрелите попладне“
-„Ексцесите“ на неовестернот
-Стариот добар вестерн и новиот добар вестерн
-„Големата земја“ на Вајлер
-Класичниот вестерн или во потрага по загубениот филм
-Фриц Ланг и вестернот – кон оплеменување на жанрот
-За Бад Бетинчер
-За весстернот

IN MEMORIAM
-Роберто Роселини

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-Триесеттите години
-Џон Грирсон „Првите принципи на документарниот филм“ (превод)
-Андре Малро „Нацрт за една психологија на филмот“ (превод)

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment