Преземи: Кинотечен месечник бр. 8
Скопје, ноември, 1977

СОДРЖИНА:

ЈУБИЛЕЈ
– Триесет години македонски филм
– Филмографија на македонскиот игран филм

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ

Помеѓу двете светски војни
-Сеќавања на Александар Етемовски

Прилози за „Фросина“
– Сеќавања на Владо Малески
– Сеќавања на Киро Билбиловски
– За „Фросина“ низ страниците на списанието „Филм“ од 1952 година

ПОВОДИ
IX кинотеен циклус „ШЕКСПИР НА ФИЛМ“
-Допирот на театарските и филмските облици на „Хенри V“ и „Ричард III”
-По повод филмот „Дванаесеттата ноќ“
-Страста на безделникот
-Шекспир како ПОДАТОК
-Шекспир и Оливие
-Јан Кот за Шекспир (превод)
-Податоци и филмографии

X кинотечен циклус „ВОЕН ФИЛМ“
-Уводник за филмската трибина
-Глобална слика на воениот филм
-Ерозивноста на еден хипотетичен хероизам
-Последната станица-слобода
-По повод филмот „Боиште“
-По повод филмот „Канал“
-Раѓањето на една нација по Понтекорво
-Метаморфозите на воениот филм
-Податоци и филмографии

Октомври и филмот

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-Триумфот на реалистичката традиција
-Ерик Ромер: од „Целулоид и мермер“ (превод-

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment