Мис Стон – четвртиот македонски игран филм (резултати од симпозиумот одржан во Скопје на 11 и 12 декември 1990 година)

Miss Stone – the fourt Macedonian feature film (the result of the Simposium, held in Skopje on 11 and 12 decembre 1990)

Miss Stone – le quatrième film macedonien (resultats du symposium, qui a eu lieu à Skopje, le 11 et 12 dècembre 1990)

Редакција: Илинденка Петрушева, Дубравка Рубен, Кети Каранфилова, Павлина Пановска

Превод на англиски: Негослава Гласновиќ

Превод на француски: Наташа Ѓондева

Кинотека на Македонија

424 стр., слики, 20 см

ISBN 9989-643-06-7

Leave a comment