Органограм

Графички приказ на внатрешната организација на установата (органограм)