Фјола Зеќири Идризи

Офицер за заштита на лични податоци

Контакт  тел. 070/429-374

email: fjollaz@maccinema.com