За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни образецот – Барање за пристап до информации од јавен карактер, и истото да се достави по пошта на следната адреса: Кинотека на Република Северна Македонија, Адреса: Никола Русински бр. 1,, или на е-адресата denicat@maccinema.com.

Службено лице за посредување со информации и давање помош на баратели на информации од јавен карактер на Н. У Кинотека на Република Северна Македонија е Деница Тодоровска, советник за административни, општи и правни работи во Н. У Кинотека на Република Северна Македонија, тел: 075/451-424.

Доколку барателот сака да достави жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, тоа може да го стори со помош на следниот образец.

Деница Тодоровска, советник за административни, општи и правни работи во Н. У Кинотека на Република Северна Македонија
емаил: denicat@maccinema.com
телефон: 075/451-424
преземи: Решение за службено лице за посредување со информации од јавен карактер