Финансиски план за остварување на годишната програма за работа на НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за 2022 година од областа на недвижно културно наследство и заштита на аудиовизуелни добра

Финансиски план за остварување на годишна програма за работа на НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за 2022 од областа на литература и издавачка дејност

Финансиски план за остварување на годишна програма за работа на НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за 2022 од областа на европските интеграции

Финансиски план за остварување на годишна програма за работа на НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за 2022 од областа на меѓународна дејност

Финансиски план за остварување на годишна програма за работа на НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за 2022 од областа на ИНВЕСТИЦИИТЕ

Одлука за донесување Програма за работа и финансирање на НУ Кинотека на Република Северна Македонија за 2022 година

Согласност за програмата за раобта и финансирање на НУ Кинотека на Република Северна Македонија за 2022 година

Преземи: Годишна програма за работа 2022 и одлуки/a>