Преземи:  Интерни процедури за спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите

Планирани набавки

 

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори