ПРЕЗЕМИ: Кинопис бр.59-60

СОДРЖИНА:

 

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА / MACEDONIAN FILM STAGE

 

Дамјана Патчева: СТЕЛА – ДА НЕ СЕ БИДЕ САМ КАКО ПЕС – за играниот филм СТЕЛА; режија: Стојан Вујичиќ, продукција: „Дрим фектори“, 2020 / Damjana Patcheva: STELA – ДА НЕ СЕ БИДЕ САМ КАКО ПЕС – on the feature film STELA; dir. Stojan Vuijcic, prod. “Dream Factory”, 2021

 

Златко Ѓелевски: КАДЕ Е ЧОВЕКОТ ВО ЧОВЕШТВОТО?!? – за играниот филм ХОМО; режија: Игор Иванов-Изи, продукција: „Скопје филм студио“, 2020 / Zlatko Gjeleski: WHERE IS THE HUMAN WITHIN THE HUMANITY?!? – on the feature film HOMO; dir. Igor Ivanov – Izi, prod. “Skopje Film Studio”, 2021

 

д-р Атанас Чупоски: „ЗЛАТЕН ОБЈЕКТИВ“ ЗА 2021 – НА ФИЛМСКИТЕ ДОАЈЕНИ СПАСЕ ТАСЕВСКИ И КОЛЕ МАНЕВ – беседа по повод доделувањето на признанието „Златен објектив“ за особен придонес во македонската кинематографија за 2021 година на Спасе Тасевски и Коле Манев / Atanas Chuposki, Ph.D: “GOLDEN LENS” 2021 – FOR THE FILM DOYENS SPASE TASEVSKI AND KOLE MANEV – the solemn speech on the occasion of the annual “GOLDEN LENS” Award for extraordinary contribution within the Macedonian cinematography for 2021, awarded to Spase Tasevski and Kole Manev

 

Тони Димков: ФЕСТИВАЛСКО ИЗДАНИЕ СО НАМАЛЕН БУЏЕТ И ПРЕПОЛОВЕНА ПРОГРАМА – за 42. издание на ИФФК „Браќа Манаки“, Битола, 2021 / Toni Dimkov: A FESTIVAL EDITION WITH CUT BUDGET AND HALVED FILM PROGRAMME (on the 42. Edition of the IFFC “MANAKI BROTHERS”, 2021

 

Тони Димков: ПРИМЕР ЗА ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ВО ВРЕМЕ НА СВЕТСКА ПАНДЕМИЈА – за 12. издание на ФДКФ „МакеДокс“, Скопје, 2021 / Toni Dimkov: AN EXAMPLE FOR A FILM FESTIVAL IN THE TIMES OF A WORLD PANDEMIC – on the 12. Edition of the CDFF “MakeDox”, 2021

 

АНАЛИЗИ / ANALYSES

Александар Трајковски: КАМЕРА ЗВУК РОКЕНРОЛ – кон македонската независна филмска продукција, 2012-2021 / Aleksandar Trajkovski: CAMERA… SOUND… ROCK’N’ROLL – analytic review of the Macedonian independent film production– 2012-2021

Стојан Синадинов: АНИМИРАНИОТ ФИЛМ ВО МАКЕДОНИЈА: ЧЕКАЈЌИ ЈА НОВАТА ПРОДУКЦИСКА И АВТОРСКА ПРОЛЕТ – за анимираниот филм во македонската
филмска продукција / Stojan Sinadinov: THE ANIMATED FILM IN MACEDONIA: WAITING FOR THE NEW PRODUCTIONS’ & AUTHORS’ “SPRING” – analytic review on the Macedonian animated film

проф. д-р Розалина Попова-Коскарова: ЗНАЧЕЊЕТО И ЗАСТАПЕНОСТА НА ФИЛМОТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО / Rozalina Popova-Koskarova, Ph.D, University Professor: THE FILM SIGNIFICANCE AND PRESENTATION IN THE EDUCATIONAL

 

СТУДИИ /SYSTEM 

м-р Горан Тренчовски: ЦРВЕНИОТ КОЊ КАКО КУЛТНА ФИЛМСКА АДАПТАЦИЈА – Столе Попов, Ташко Георгиевски / Goran Trenchovski, MA: THE RED HORSE AS A CULT FILM ADAPTATION – Stole Popov, Tashko Georgievski

Влатко Галевски: ПЕНТАГРАМОТ НА БЕЛА ТАР – за филмското творештво на Бела Тар / Vlatko Galevski: THE BÉLA TARR’S PENTAGRAM – on the film opus of Béla Tarr

 

Елена Копртла: ЏОКЕР (2019) – ГРАДОТ НА ФИЛМ – студија за хибридниот филмски хронотоп / Elena Koprtla: THE JOKER (2019) – THE CITY ON FILM – study on the hybrid film chronotope

ЈУБИЛЕИ / JUBILEES

д-р Атанас Чупоски: БЕСЕДА ПО ПОВОД ФРОСИНА И МИРНО ЛЕТО – седумдесет години од почетокот на снимањето на ФРОСИНА и шеесет години од реализацијата на МИРНО ЛЕТО / Atanas Chuposki, Ph.D: SOLEMN SPEECH ON THE FILMS FROSINA & QUIET SUMMER – 70 years’ Jubilee of the film FROSINA and 60 years’ Jubilee of the film QUIET SUMMER

 

КНИГИ / BOOKS

 

д-р Атанас Чупоски: ОТВОРЕНА КНИГА ЗА ЖИВОТОТ И УМЕТНОСТА ВО ТРИ ДЕЛА – рецензија за книгата на Стојан Синадинов: „Антонио Митриќески: Хроника
на еден филмски сон“, во издание на Кинотеката на Р.С. Македонија, 2021 / Atanas Chuposki, Ph.D: OPEN BOOK ON LIFE AND ART IN THREE PARTS – review on the Stojan Sinadinov’s book “Antonio Mitrikeski: A Chronicle on One FilmDream”, Cinematheque of R.N. Macedonia, 2021

д-р Атанас Чупоски: ИЛИНДЕНСКИТЕ „КИНЕМАТОГРАМИ“ НА ЧАРЛС РАЈДЕР НОБЛ – осврт кон книгата „Kинематографските активности на Чарлс Рајдер Нобл и Џон Мекензи на Балканот – прв дел“ од Петар Kрџилов / Atanas Chuposki, Ph.D: THE ILINDEN’ UPRISING “”CINEMATOGRAMS” OF CHARLES RYDER NOBLE – review on the Petar Kardjilov’s book “The Cinematographic Activities of Charles Ryder Noble and John MacKenzie – Part I”