Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022

Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022

Преземи: Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022
Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2021

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2021

Преземи: Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2021
Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2022

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2022

Преземи: Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2022
Правилник за соодветноста на видот на образованието на стручните звања во дејноста на заштита на аудиовизуелните добра – 2016

Правилник за соодветноста на видот на образованието на стручните звања во дејноста на заштита на аудиовизуелните добра – 2016

Преземи: Правилник за соодветноста на видот на образованието на стручните звања во дејноста на заштита на аудиовизуелните добра – 2016
Правилник за изменување на правилникот за соодветноста на видот на образование на стручните звања за аудиовизуелните добра – 2021

Правилник за изменување на правилникот за соодветноста на видот на образование на стручните звања за аудиовизуелните добра – 2021

Преземи: Правилник за изменување на правилникот за соодветноста на видот на образование на стручните звања за аудиовизуелните добра – 2021
Правилник за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во Кинотека

Правилник за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во Кинотека

Преземи: Правилник за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во Кинотека
Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начиноте на бодување во зависнот од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начиноте на бодување во зависнот од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

Преземи: Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начиноте на бодување во зависнот од категоријата и ...
Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

Преземи: Правилник за формата и содржината на интероглас