Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија бр.02-311/3 од 18.04.2022

Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија бр.02-311/3 од 18.04.2022

Преземи: Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија бр.02-311/3 од 18.04.2022
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Република Северна Макеоднија

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Република Северна Макеоднија

Преземи: Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Република Северна Макеоднија
ПРАВИЛНИК за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службеното возило во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ПРАВИЛНИК за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службеното возило во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службеното возило во НУ Кинотека на Република Северна Македонија
ПРАВИЛНИК за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во НУ Кинотека на Македонија

ПРАВИЛНИК за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во НУ Кинотека на Македонија

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во НУ Кинотека на Македонија
ПРАВИЛНИК за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

ПРАВИЛНИК за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и ...
ПРАВИЛНИК за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето и ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалување на плата или распоредување на работно место на пониско ниво во Н. У. Кинотека на Република Северна Македонија

ПРАВИЛНИК за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето и ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалување на плата или распоредување на работно место на пониско ниво во Н. У. Кинотека на Република Северна Македонија

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето и ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид ...
ПРАВИЛНИК за формата и содржина на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

ПРАВИЛНИК за формата и содржина на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за формата и содржина на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и ...
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

Преземи: Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на Република Северна Македонија
  • 1
  • 2