ПРАВИЛНИК за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службеното возило во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ПРАВИЛНИК за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службеното возило во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службеното возило во НУ Кинотека на Република Северна Македонија
ПРАВИЛНИК за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во НУ Кинотека на Македонија

ПРАВИЛНИК за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во НУ Кинотека на Македонија

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во НУ Кинотека на Македонија
ПРАВИЛНИК за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

ПРАВИЛНИК за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и ...
ПРАВИЛНИК за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето и ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалување на плата или распоредување на работно место на пониско ниво во Н. У. Кинотека на Република Северна Македонија

ПРАВИЛНИК за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето и ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалување на плата или распоредување на работно место на пониско ниво во Н. У. Кинотека на Република Северна Македонија

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето и ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид ...
ПРАВИЛНИК за формата и содржина на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

ПРАВИЛНИК за формата и содржина на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

ПРЕЗЕМИ: ПРАВИЛНИК за формата и содржина на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и ...
ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПОДГОТОВКА, СКЛУЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ

ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПОДГОТОВКА, СКЛУЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ

ПРЕЗЕМИ: ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПОДГОТОВКА, СКЛУЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ
ОВЛАСТУВАЊЕ За назначување на лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштитата на личните и други податоци на укажувачите

ОВЛАСТУВАЊЕ За назначување на лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштитата на личните и други податоци на укажувачите

Преземи: ОВЛАСТУВАЊЕ За назначување на лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштитата на ...
ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРЕЗЕМИ : ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015

Објавено на 10.12.2021   Преземи: Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015