Извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер за 2021 година

Извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер за 2021 година

Преземи: Извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер за 2021 година
Решение за службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Решение за службено лице за посредување со информации од јавен карактер

За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни образецот – Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ...