Правилник за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во Кинотека

Правилник за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во Кинотека

Преземи: Правилник за пополнување на работни места за даватели на јавни услуги и лица од помошно-технички кадар во Кинотека
Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начиноте на бодување во зависнот од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начиноте на бодување во зависнот од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас

Преземи: Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, како и начиноте на бодување во зависнот од категоријата и ...
Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивно бодување

Преземи: Правилник за формата и содржината на интероглас
Правилник за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во Кинотека

Правилник за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во Кинотека

Преземи: Правилник за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во Кинотека
Правилник за критериумите за учество на оглас за стекнување право на стручно усовршување, дообразување и специјализација

Правилник за критериумите за учество на оглас за стекнување право на стручно усовршување, дообразување и специјализација

Преземи: Правилник за критериумите за учество на оглас за стекнување право на стручно усовршување, дообразување и специјализација
Правилник за стандардите за одредување на видовите на кинотеките, за нивната работа, за сместување и за чување на аудиовизуелнтие добра

Правилник за стандардите за одредување на видовите на кинотеките, за нивната работа, за сместување и за чување на аудиовизуелнтие добра

Преземи: Правилник за стандардите за одредување на видовите на кинотеките, за нивната работа, за сместување и за чување на аудиовизуелнтие добра
Правилник за содржината, видот и формата на материјалите кои се доставуваат до Кинотека како задолжителен примерок

Правилник за содржината, видот и формата на материјалите кои се доставуваат до Кинотека како задолжителен примерок

Преземи: Правилник за содржината, видот и формата на материјалите кои се доставуваат до Кинотека како задолжителен примерок
Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – Мирно Лето – блуреј 08.02.2022

Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – Мирно Лето – блуреј 08.02.2022

Преземи: Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – Мирно Лето – блуреј 08.02.2022