Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022

Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022

Преземи: Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022
Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2021

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2021

Преземи: Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2021
Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2022

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2022

Преземи: Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во НУ Кинотека на РСМ – 2022
Правилник за соодветноста на видот на образованието на стручните звања во дејноста на заштита на аудиовизуелните добра – 2016

Правилник за соодветноста на видот на образованието на стручните звања во дејноста на заштита на аудиовизуелните добра – 2016

Преземи: Правилник за соодветноста на видот на образованието на стручните звања во дејноста на заштита на аудиовизуелните добра – 2016
Правилник за изменување на правилникот за соодветноста на видот на образование на стручните звања за аудиовизуелните добра – 2021

Правилник за изменување на правилникот за соодветноста на видот на образование на стручните звања за аудиовизуелните добра – 2021

Преземи: Правилник за изменување на правилникот за соодветноста на видот на образование на стручните звања за аудиовизуелните добра – 2021