Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност, заштита и безбедност на обработката на личните податоци

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност, заштита и безбедност на обработката на личните податоци

Преземи: Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност, заштита и безбедност на обработката на личните податоци
Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

Преземи: Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци