Јавен оглас за вработување на неопределено работно време за (1) еднолице давател на јавна услуга

Јавен оглас за вработување на неопределено работно време за (1) еднолице давател на јавна услуга

        Преземете: Јавен оглас за вработување на неопределено работно време за (1) еднолице давател на јавна услуга   Преземете:Пријава за вработување ...
Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад – ...