Илинденка Петрушева ВРЕМЕ НА ИГРИ И СОНИШТА (аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2011 година)

Илинденка Петрушева ВРЕМЕ НА ИГРИ И СОНИШТА (аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2011 година)

Илинденка Петрушева ВРЕМЕ НА ИГРИ И СОНИШТА – ПРЕЗЕМИ ИЛИНДЕНКА ПЕТРУШЕВАВРЕМЕ НА ИГРИ И СОНИШТА(аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2011 година)Издавач: КИНОТЕКА ...
Монографија „Манчевски“

Монографија „Манчевски“

Монографија „Манчевски“ ПРЕЗЕМИ Манчевски „Монографија Манчевски“ е повеќегодишниот комплексен, меѓународен и мултидисциплинарен публицистички проект,чиј водач, уредник и автор е МаринаКостова,  а се реализираше во ...
МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ, книга прва – Години на генезата и времето на стилските преобразби

МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ, книга прва – Години на генезата и времето на стилските преобразби

Автор: Мирослав Чепинчиќ (Мiroslav Čepinčic) МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ – книга прва – Години на генезата и времето на стилските преобразби THE MACEDONIAN FEATURE FILM ...
Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Рaзвојот и проникнувањето на балканските национални кинематографии во периодот од 1895 до 1945 година Автори и раководители на проектот: Д-р проф. Јадранка Владова, Борис ...