Библиотека

Со самото основање на Кинотеката на Македонија, во 1976 година започнува да работи и специјализирана стручна библиотека, единствена од овој вид во нашата земја, за разни публикации (книги, периодика, списанија и сл.) од областа на филмската историја, теорија и естетика. На почеток се набавени првите 450 наслови стручна филмска литература, воспоставена е и претплата на 26 стручни филмски светски списанија, а започнува и обработка на прес-клипинзи за македонскиот филм.

Денес во библиотеката можат да се користат 4.500 единични наслови на книги и филмска периодика, и најзначајните домашни и странски филмски списанија.

Освен овие наслови, на располагање на сите заинтересирани е и богатата хемеротека, со повеќе од 35.500 исечоци (прес клипинг) од дневниот и периодичниот печат, а во поново време и од интернет порталите. Фондот на библиотеката претставува исклучително културно и јавно добро, и тој е достапен не само на истражувачите, средношколците и студентите, новинарите и критичарите, туку и на пошироката културна публика која би сакала да ја збогати својата филмска култура и знаењето за филмот.

Kонтакт: Бошко Грујоски boskog@maccinema.com