Të punësuarit

Преглед на вработени во НУ Кинотека на Македонија и работни места на кои се распоредени, согласно Правилник за систематизација на работни места од 2021 година

Владимир Ангелов –  директор, тел. 078/ 460 – 202, email: vladoa@maccinema.com

 1. Игор Старделов, раководител  на одд. за  прибирање, заштита, обработка и чување на аудиовизуелни дела, тел. 078/ 460 – 201, email: igors@maccinema.com
 2. Петар Волнаровски, раководител на оддел. за истражување, издавачка, библиотечна и меѓународна дејност, тел. 078/ 460 – 204, email: petarvolnarovski@yahoo.com ; petarv@maccinema.com
 3. Деница Тодоровска, Советник за адм. општи и правни работи, тел. 075 /451 – 424, email: denicat@maccinema.com
 4. Атанас Чупоски, виш филмолог, email: atanasc@maccinema.com 
 5. Арсим Лесковица, филмолог, email: arsiml@maccinema.com                                                                 
 6. Сунчица Веселиновска, филмолог, email: suncicav@maccinema.com 
 7. Александар Трајковски, филмолог, email: aleksandart@maccinema.com
 8. Александра Младеновиќ, филмолог, email: aleksandram@maccinema.com
 9. Александар Василевски, филмолог
 10. Дамјана Ивановска, филмолог, тел: 078/ 398 – 085 ; email: damjanai@maccinema.com
 11. Бошко Грујоски, библиотекар, email: bosko.grujoski@gmail.com
 12. Киро Велков, филмски техничар, email: kirov@maccinema.com
 13. Тихомир Кашмицовски, филмски техничар
 14. Зоран Трендафиловиќ, филмски техничар
 15. Миле Миленковски, филмски техничар
 16. Светлана Блажеска, филмски техничар
 17. Седат Јусуфовиќ, документатор техничар, тел: 078/ 460 – 205; email: 
 18. Петранка Митровска, документатор техничар
 19. Верица Стојановска, документатор техничар, тел:078/ 460 – 200 ; email: vericas@maccinema.com
 20. Силвана Јовановска, документатор техничар, email: silvanajovanovska4@gmail.com
 21. Милка  Капсарова-Зоксимовска, документатор техничар, email: milkakz@maccinema.com
 22. Сузана Смилеска, библиотекарски помошник, email: suzanas@maccinema.com 
 23. Снежана Вељановска, самостоен референт-сметководител, тел: 078/ 228 – 421, email: snezanav@maccinema.com
 24. Виолета Петрушевска, билетопродавач
 25. Соња Неделковска, билетопродавач
 26. Марин Ингилиски, работник за обезбедување
 27. Зоран Трпевски, работник за обезбедување
 28. Пане Ангеловски, работник за обезбедување
 29. Јовче Неделковски, работник за обезбедување
 30. Жаклина Милошевска, хигиеничар
 31. Гордана Трајковска, хигиеничар
 32. Бети Златановска, друг работник за одржување на објекти, тел: 075/ 305 – 863
 33. Боро Симеонов, друг НКВ работник за одржување на објекти
 34. Муезин Мифтари, филмолог
 35. Лидија Кировска, филмолог соработник за духовно културно наследство
 36. Лидија Христова, филмолог соработник за духовно културно наследство
 37. Миранда Ала Речи, филмолог
 38. Фјола Зекири Идризи, соработник за човечки ресурси, тел: fjollaz@maccinema.com
 39. Емил Костовски, филмолог
 40. Бојан Станишиќ, филмолог, тел. 075/ 343 – 291, email: bojans@maccinema.com и bojan.stanisik@gmail.com